The website may be unstable

As a result of an update to our systems the website may be unstable from 4 pm Friday January 31. through 7 am Monday February 3. We apologize for any inconvenience this may cause for you.

 

Europa og standarder

En del EU-direktiv utarbeides etter "ny metode" - The New Approach, for lettere å kunne harmonisere tekniske krav til visse produktgrupper. Metoden går ut på at det lages rammedirektiv på utvalgte produktområder med overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet, som produktene skal oppfylle. På grunn av EØS-avtalen gjelder disse direktivene også i Norge, og de skal innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk.

Standard Norge oppdaterer hvert kvartal en rapport med alle harmoniserte standarder (se også kort orientering nederst på denne siden).

Siste rapport: Harmoniserte standarder fra CEN per 2012-03-02 (pdf-fil)
(Vi har noen tekniske problemer vedr. utarbeidelse av denne oversikten. Den har derfor ikke blitt oppdatert ihht. planen.)

Norsk Elektroteknisk Komite har en egen oversikt over harmoniserte standarder innenfor elektro-området.

Ny metode (new approach)
Ny metode" er beskrevet i EUs rådsresolusjon fra mai 1985. EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI i oppdrag å utforme de mer detaljerte spesifikasjonene i form av europeiske standarder. De europeiske standardene fastsettes i Norge som Norsk Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK). Standardene går under betegnelsen "harmoniserte standarder". De nasjonale lovverkene viser til disse standardene som en måte å oppfylle myndighetenes krav på.

Direktiver og tilhørende standarder
I rapporten "Harmoniserte standarder fra CEN" presenterer vi direktivene etter ny metode og harmoniserte standarder i henhold til opplysninger offentliggjort i Official Journal (EUs "lysningsblad") og websidene til Europa-kommisjonen.

Presentasjonen er inndelt etter det enkelte direktivet.   

Er du interessert i å vite noe om ansvarlig tilsynsorgan, nasjonal fagmyndighet og  nasjonal forskrift er det laget en egen oversikt over dette knyttet til det enkelte direktivet. 

CEN, CENELEC, ETSI, EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet i fellesskap utarbeidet hjemmesiden New Approach - Standardisation in the Internal Market.

CEN CENELEC mot 2020
Se hva slags ambisjoner de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har fram mot 2020. Last ned brosjyre CEN CENELEC Ambitions to 2020 (pdf).

Veiledning til rapporten om harmoniserte standarder
Denne utgis i pdf-format. Det betyr at du trenger en pdf-leser installert på maskinen din. Adobe Acrobat Reader er en gratis pdf-leser som kan hentes på Internett. Pdf-leseren din vil automatisk åpnes og vise deg rapporten. Du bør velge en visningsform som tillater deg å se både dokumentet og såkalte "bookmarks". Dersom det er valgt en visning med bookmarks, vil bokmerkene være identisk med direktivene. Ved å velge det ønskede direktivet blant bokmerkene vil dette komme opp på skjermen. Du kan også skrive ut rapporten.

Alle standardene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i (no = norsk og en = engelsk). Det tas forbehold om prisendringer.

Last updated: 2013-12-06