The website may be unstable

As a result of an update to our systems the website may be unstable from 4 pm Friday January 31. through 7 am Monday February 3. We apologize for any inconvenience this may cause for you.

 

Hvordan lages standarder?

Standardiseringsarbeidet foregår i prosjekter. Et standardiseringsprosjekt kan være å utarbeide en ny standard basert på behov i markedet. Andre ganger dreier det seg om å revidere en eksisterende standard. Et eksempel på det siste er når ny teknologi gjør at en standard må endres.

Her er en animajsonssfilm som viser standardiseringsprosessen fra idé til ferdig standard:

 

Standardiseringsprosjekter styres av tekniske komiteer (TC) på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. Standardene utarbeides i arbeidsgrupper (WG). De tekniske komiteene og arbeidsgruppene består av deltakere fra for eksempel bedrifter, myndigheter, forskning, frivillige organisasjoner, forbrukere og arbeidstakerorganisasjoner.

Modell: teknisk komité og arbeidsgrupper

Tekniske komiteer og underkomiteer
I europeisk og global sammenheng kommer deltakerne fra de landene som har vist interesse for å delta i arbeidet. Deltakerne i TCene er nasjonale delegater, mens de som deltar i WGene, er fageksperter innenfor det aktuelle området.

På noen områder er arbeidsmengden i de tekniske komiteene så stor at det er opprettet underkomiteer (SC). Dette gjøres for å fordele arbeidsmengden innenfor én teknisk komité, i stedet for å splitte den opp i flere.

Nasjonale komiteer
De nasjonale standardiseringskomiteene utarbeider nasjonale standarder og/eller de følger arbeidet som foregår internasjonalt. Komiteen omtales da ofte som "speilkomité" (SN) eller "normkomité" (NEK).

Standardiseringsprosessen
Å lage en standard foregår etter en bestemt prosedyre, fra en idé eller et forslag og fram til en ferdig standard. Dette arbeidet er delt inn i ulike stadier.

En idé eller et forslag kan i prinsippet komme fra hvem som helst. Generelt er det forventet at forslagsstiller deltar i det praktiske standardiseringsarbeidet. Dette er derimot ikke noe krav. Begrensede ressurser skal ikke være til hinder for å komme med ideer og forslag til standardiseringsprosjekter.

Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet
Standardiseringsarbeidet baseres på følgende hovedprinsipper:

  • Åpenhet
    Alle berørte interesseparter som bedrifter, myndigheter, forbrukere, forskningsinstitusjoner og arbeidstakere kan delta i standardiseringsarbeidet.
  • Frivillighet
    Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse fra de berørte parter. Selve arbeidet foregår etter regler og retningslinjer som alle må følge.
  • Konsensus
    Standarder skal utarbeides med det som mål å komme fram til størst mulig grad av enighet, men ikke nødvendigvis enstemmig oppslutning om det endelige resultatet.

Offentliggjøring av standarder
I henhold til internasjonale avtaler er Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite forpliktet til å offentliggjøre alle nye standardiseringsprosjekter, standarder på høring og nye standarder. Dette omfatter både nasjonalt, europeisk og globalt standardiseringsarbeid.

Oversikt over nye standarder og høringer fra Standard Norge.
Meddelelser over nye normer og høringer fra Norsk Elektroteknisk Komite.

Last updated: 2013-12-06