Fagområdet eksplosjonsfarlige områder
Foto: IEC

Eksplosjonsfarlige områder

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner utstyr, elektrisk og ikke-elektrisk, som er utformet for å hindre eksplosjon dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

Det finnes en rekke beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de forskjellige metodene er beskrevet i standarder. NEK IEC 60079 serien benyttes for elektrisk utstyr, for ikke-elektrisk utstyr benyttes NS-EN 13463 serien.

Myndigheten i aktuelt marked fastsetter krav til Ex-utstyr. I Norge gjelder Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), med underliggende forskrifter.

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, også kalt FUSEX, setter krav til utstyr i områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlige.

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, også kalt PHOSEX, setter krav til vern av sikkerheten og helsen til personell samt materielle verdier, mot farer som følger av eksplosive atmosfærer.

I Europa fastsetter kommisjonen direktiver som medlemslandene er forpliktet til å følge. Norge er forpliktet gjennom EØS avtalen. ATEX-direktivet setter krav til utstyr, personell og materiell i eksplosjonsfarlige atmosfærer. FUSEX er innrettet mot ATEX 94/9/EC og PHOSEX mot ATEX 1999/92/EC. De norske forskriftene er utformet med hensyn på å ikke skulle være i konflikt med europadirektivet. Forskriftene er imidlertid ikke en oversettelse av direktivet slik at korrekt tolkning og forståelse er viktig.

Standarder utarbeides i tekniske komiteer. IEC 60079 serien utarbeides i International Electrotechnical Committee (IEC) Technical Committee 31 (TC31). IEC er en internasjonal industribasert standardiseringsorganisasjon uten forankring til myndigheter. Hver nasjon har en stemme i IEC. NEK representerer Norge.

EN 60079 serien utgis av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC. CENELEC er organisert omtrent som IEC, men avgrenset til Europa. CENELC adopterer IEC 60079 og har i liten grad tilleggskrav. CENELEC har imidlertid mulighet til å legge til krav dersom CENELEC-komiteen mener det er nødvendig.

EN 13463 serien utgis av CEN. CEN er organisert som CENELEC, men er innrettet mot ISO internasjonalt på samme måte som CENELEC er innrettet mot IEC.

Norge og andre land som er en del av European Economical Area (EEA) er forpliktet til å adoptere standardene. NEK adopterer standarder fra IEC og CENELEC og sørger for at de blir Norsk nasjonal standard. Tittelen får da prefikset NEK EN 60079.

Kontaktpersoner

Arild Røed, fagsjef
67 83 31 11 / arild.roed@nek.no

Utvalgte standarder