taktil ledelinje
Foto: Nicolas Tourrenc

Universell utforming

Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet. I dag inngår universell utforming som fokusområde i mange av Standard Norges aktiviteter, og standardiseringsarbeidet innenfor universell utforming foregår både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Standard Norge har utarbeidet en handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming. I handlingsplanen har vi identifisert en rekke områder der det er viktig å få etablert standarder. Avhengig av finansiering er det etablert flere standardiseringskomiteer som har fått mandat til å etablere standarder innenfor de prioriterte områdene (se under menypunktene til venstre).

Standard Norge utarbeider standarder på mange forskjellige områder når det gjelder universell utforming:

 • bygninger og anlegg, herunder publikumsbygninger og boliger
 • lydforhold i bygninger
 • reiselivsmål
 • skilting
 • uteområder
 • IKT, herunder tilgjengelige formater for elektroniske dokumenter og tilgjengelige selvbetjeningsautomater
 • brukermedvirkning innenfor IKT
 • tjenestesektoren
 • transport, herunder jernbane og andre områder.

De fleste av områdene nevnt over, er nærmere omtalt i menypunktene til venstre. I tillegg har Standard Norge utviklet en nettportal for universell utforming på området samferdsel: www.reisekjeden.no.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Innføringen av en diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) stiller krav til utformingen av produkter og tjenester i samfunnet. I forarbeidene til loven la regjeringen stor vekt på standardisering som virkemiddel i arbeidet for universell utforming. Skal man oppfylle kravene, er det nødvendig at det blir utarbeidet standarder som sier noe om hvordan man gjennomfører dem.

Tett dialog med myndighetene
Standarder er anvendelige verktøy fordi de spesifiserer krav til varer, byggverk, omgivelser og tjenester slik at alle får likeverdig tilgang til dem. Økt bruk av standarder for universell utforming bidrar til en enklere hverdag for alle, inklusive eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Standard Norge er i tett dialog med ansvarlige myndigheter om standarder og bruken av dem i forbindelse med universell utforming.

Strategisk rådgivningsgruppe for universell utforming - SAGA
Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har opprettet en strategisk rådgivningsgruppe, SAGA (Strategic Advisory Group on Accessibility) som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid. Arbeidet er basert på EUs mandat M473 og består av flere prosjekter:

 • identifisere prioriterte områder for revisjon av standarder i forhold til universell utforming
 • utarbeide en arbeidsplan med prioriteringer og tidsplan for implementering av prinsippene om universell utforming
 • utarbeide en sjekkliste om prinsippene for universell utforming for bruk i standardiseringskomiteer
 • bistå med igangsetting av minst to nye standardiseringsprosjekter innenfor universell utforming og utarbeide en horisontal standard som beskriver hvordan prinsippene om universell utforming skal ivaretas i utarbeidelse av varer og tjenester

Sekretariatet for SAGA er plassert i Standard Norge og det er norsk leder for gruppen.

Kontaktpersoner

Rudolph Brynn: IKT, Samferdsel, Tjenester, Reisekjeden
Prosjektleder
67 83 86 18 / rbr@standard.no

Lars Aasnes: Bygg
Prosjektleder
67 83 86 83/ laa@standard.no

Britt Stokke Lønaas: Uteområder
Prosjektleder
67 83 86 54/ bsl@standard.no

Inger Jørgensen: Reiseliv
Prosjektleder
67 83 86 54/ isj@standard.no

Iiris Turunen-Rindel, Akustikk
Prosjektleder
67 83 86 74/ itr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 84 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder