Universell utforming av byggverk

Standard Norge har fulgt opp diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og regjeringens handlingsplan for likestilling og tilgjengelighet ved å utgi to standarder for universell utforming av byggverk.

Standardardene for universell utforming av byggverk heter:

  • NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger
  • NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle borgere i samfunnet. Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting.

Standardene er viktige verktøy fordi de spesifiserer krav til produkter, bygninger og omgivelser i henhold til samfunnets behov og ønsker.

Enklere hverdag
Bruk av standarder for universell utforming vil kunne bidra til en enklere hverdag for mange med funksjonsnedsettelse. Standardene vil kunne gi et kunnskapsløft blant prosjekterende, utførende og forvaltere for å kunne sette brukervennlige premisser i bygninger.

Hverdagen er utfordrende for mange brukere av bygninger. Rullestolbrukere har fortsatt begrenset tilgang til forretninger og kontorer, og mangel på teleslynger gjør det vanskelig for hørselshemmede å delta på konferanser og seminarer. Allergikere kan på sin side få store problemer i bygninger med teppebelagte gulv.

Mange opplever for eksempel at de er satt utenfor arbeidslivet på grunn av manglende tilrettelegging. Med enkle tiltak allerede på planleggingsstadiet vil flere kunne fungere i jobb og oppleve god mestring i hverdagen.

- Alt kan selvsagt ikke være like tilgjengelig for alle, men jeg er ganske sikker på at flere norske hoteller, serveringssteder og turistattraksjoner for eksempel kunne tjent på å tilrettelegge mer for besøkende med nedsatt funksjonsevne. Det er ca. 50 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i Europa i dag, og tar man med de med aldersrelatert funksjonsnedsettelse, snakker vi om rundt 60 millioner. Det utgjør utvilsomt et kjempestort kundegrunnlag, påpeker adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

Universell utforming av byggverk
Universell utforming av byggverk innebærer først og fremst at hovedløsningen skal være utformet på en slik måte at alle (dvs. flest mulig) skal kunne benytte seg av den uten behov for særløsninger, (jfr.lovens definisjon). Hovedløsningen for en bygning er å regne som den delen som ”publikum” skal benytte seg av, f.eks. hovedinngang, publikumsarealer, heiser, resepsjoner, kontorer og møterom.

Regjeringens tolkning av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven innebærer at man også må vurdere løsninger i allerede eksisterende byggverk, der det er relevant at universell utforming skal inkluderes. Det blir dessuten viktig å følge de utvidete kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Skal man sørge for universell utforming i en bygning, er det nødvendig med kunnskaper både om egenskaper ved bygningen og brukergruppenes behov.

Pionérarbeid
Arbeidet med de nasjonale standardene for universell utforming av bygninger begynte i januar 2005.

En komité bestående av representanter fra Sosial- og helsedirektoratet v/ Deltasenteret, Staten Bygningstekniske etat, Oslo kommune v/ Undervisningsbygg, Universitet for miljø og biovitenskap (UMB), Husbanken, Statsbygg, Boligprodusentene, Norske Arkitekters Landsforbund og interesseorganisasjonene FFO og SAFO har utarbeidet standardene.

Leder for komiteen har vært Åse Røstum Norang fra Undervisningsbygg/ Oslo kommune.

Målgruppen for standardene
Målgruppen for de to standardene for universell utforming av byggverk er først og fremst de prosjekterende og utførende som har ansvar for nybygging, men er også relevant for eiendomsforvaltere.

Siden disse forslagene utgjør første generasjon standarder for universell utforming, innholder de en del grunnlagsinformasjon for å bidra til økt forståelse for temaene

  • bevegelse
  • syn
  • hørsel
  • orientering
  • miljø/overfølsomhet

Standardene inneholder konkrete krav og anbefalinger. Titlene på standardene signaliserer at de omtaler løsninger i bygninger, men de berører også løsninger fra parkering/atkomstvei til bygning.

Standard Norge har utgitt en egen standard for universell utforming av uteområder NS 11005 som tar for seg opparbeidete uteområder som parker, badeplasser, friluftsområder og lekeplasser.

Arbeidet med ”bygg”-standardene har vært tidkrevende. Det har vært helt nødvendig med grunnleggende diskusjoner om alt fra terminologi til konkrete løsninger. Komiteen har utført et pionérarbeid på området. Standardene speiler dagens erfarings- og kunnskapsnivå og gir grunnlag for videre utvikling og utdyping av spesielle temaer.

Tilgjengelig samfunn for alle
Universell utforming er ennå i sin begynnerfase når det gjelder standardisering i byggsektoren. Med utarbeidelsen av de nye norske standardene har vi tatt et viktig skritt framover, ikke minst med tanke på at standardisering anses som et av de viktigste operative verktøyene for å oppnå målsettingen om et tilgjengelig samfunn for alle.

Kontaktperson

Lars Aasnes
Prosjektleder
67 83 86 83 / laa@standard.no

Salg

salg@standard.no /
Nettprat med salg

Sist oppdatert: 2014-01-20