detalj fra dak-tegning på dataskjerm
Foto: iStockphoto

Digital byggeprosess

Digital byggeprosess omfatter de standardiseringsprosjektene i Standard Norge som er knyttet til økt bruk av IT og interoperabilitet i byggenæringen. Den største og viktigste aktiviteten under virksomhetsområdet er buildingSMART (IFC, IFD og IDM). Standard Norge deltar og leder en rekke nasjonale og internasjonal prosjekter på området, blant annet knyttet til IFD Library. Standard Norge er medlem av og sitter i styret i buildingSMART Norge.

I byggenæringen legges det stor vekt på å redusere kostnader, øke effektiviteten og bedre kvaliteten på utførte tjenester. Det pågår store satsninger både nasjonalt og internasjonalt der bedre utnyttelse av IT-teknologi med gjenbruk av informasjon og interoperabilitet er et vesentlig satsningsområde.

Digital byggeprosess
Virksomhetsområdet Digital Byggeprosess omfatter de prosjektaktivitetene i Standard Norge som er knyttet til økt bruk av IT og interoperabilitet i byggenæringen. Dette er i første rekke knyttet til implementeringen av buildingSMART der standardisering spiller en vesentlig rolle.

buildingSMART
Den største og viktigste aktiviteten knyttet til digital byggeprosess er buildingSMART. buildingSMART brukes i dag som en felles betegnelse på:

  • Interoperabilitetsteknologi for byggenæringen (IFC, IFD og IDM) basert på ISO standarder
  • En internasjonal organisasjon - BuildingSMART International
  • En norsk organisasjon buildingSMART Norge

buildingSMART-teknologien er et område der norsk byggenæring og IT leverandører er helt i front internasjonalt. Standard Norge har siden 2005 deltatt i buildingSMART arbeidet for å bidra til den generelle utviklingen og samtidig se på hvordan dette vil påvirke arbeidet med standarder innen BAE- området. Standard Norge er medlem av og sitter også i styret i buildingSMART Norge. buildingSMART Norge er en medlemsorganisasjon som skal bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle og implementere åpne standarder for digitalisering av byggenæringen.

Det viktigste internasjonale standardiseringsengasjementet er i ISO, og da spesielt komiteen ISO/TC 59. Dette er en stadig viktigere arena for deler av buildingSMART arbeidet. SC 13, komiteen under ISO/TC 59 som jobber med standardisering på dette området har norsk ledelse.

Standard Norge har flere viktige standardiserings og utviklingsaktiviteter knyttet til buildingSMART:

  • Standard Norge leder arbeidet med oppbygging av IFD-Library (buildingSMART Data Dictionary), et internasjonalt referansebibliotek for byggenæringen. IFD Library er en av hovedstandardene buildingSMART. Utviklingen skjer i tett samarbeid med USA, Canada og Nederland. IFD Library Group er organisert som en gruppe innen buildingSMART International, som forvalter og utvikler buildingSMART-teknologien.
  • Komite for BIM objektbibliotek som skal utarbeide en nasjonal standard for hvordan objektbibliotekene skal navngis og kodes, samt hva slags innhold de skal ha. Målet med standarden er først og fremst å skape et grunnlag for forbedrede forretningsprosesser. Standarden vil også bli viktig for å gjøre NS 3420 buildingSMART kompatibel
  • Kontraktstandarder, Standard Norge har etablert en egen komite for å vurdere nye samarbeidsformer, derunder BIM, og hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres med kontraktsstandardene
  • Digitale regler - hvilken strategi skal Standard Norge følge for å legge til rette for en utvikling av digitale regler og hvordan vil dette påvirke tradisjonelt standardiseringsarbeid. 
  • Klassifikasjon - hvilke endringer er det behov for å gjøre med dagens klassifikasjonsstandarder for å ivareta behovene for klassifisering av digital informasjon i byggenæringen? Komiteen for klassifikasjon i BAE-næringen jobber med å kartlegge dette behovet.

Logo som viser medlemskap i buildingSMART

Kontaktpersoner

Lisbet Landfald
Prosjektleder
67 83 86 37 / lla@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
67 83 86 69 / igm@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder