NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

Eurokode 8 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i seismiske områder. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Delene i NS-EN 1998, med unntak av del 3 og 4, har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Seismisk sonekart for Sør-Norge

Dersom et jordskjelv inntreffer, skal det sikres at menneskeliv beskyttes, skadeomfang begrenses og at byggverk som er viktige for å beskytte sivilbefolkningen, forblir operative.

NS-EN 1998 inneholder bare de bestemmelsene som skal overholdes ved prosjektering av konstruksjoner i seismiske områder. Dette kommer som tillegg til bestemmelsene i de andre aktuelle Eurokoder. Spesielle konstruksjoner, for eksempel atomenergianlegg, offshorekonstruksjoner og store demninger, er ikke omfattet i NS-EN 1998.

NS-EN 1998 har følgende deler:

 • 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
 • 2: Bruer
 • 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger
 • 4: Siloer, beholdere og rørledninger
 • 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold
 • 6: Tårn, master og skorsteiner

NS-EN 1998 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
 • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong
 • NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
 • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1999 Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner
 • Andre aktuelle standarder

Sist oppdatert: 2014-01-20