Fagområdet eldrevet transport
Foto: IEC

Eldrevet transport

Ambisiøse klimamål danner utgangspunktet for en storstilt satsning på eldrevet transport. Dette gjelder så vel tog, buss, trikk, ferjer og bil. Selv i land hvor elektrisk energi produseres ved fossilt brensel, ser man miljøfordeler ved elektrifiseringen. Det reduserer lokal forurensning og skaper rom for mer kostnadseffektive miljøtiltak ved at disse kan konsentreres på et sted – der energien produseres. Videre må den politiske fremelsking av elbilen ses i sammenheng med den storstilte satsingen i Europa på fornybar energi som sol og vindkraft. I Norge er man imidlertid i en særstilling. Nesten 100 % av den elektriske energien kommer fra fornybar vannkraft.

I nasjonal transportplan fremholdes tog som et foretrukket alternativ for godstransport. Det er ønskelig at en større andel av transporten flyttes fra vei til bane. Videre inngår tog i satsningen for persontransport på mellom og lang-distanse samt for det sentrale østlandsområdet. Satsing på jernbane er tilsvarende sterk i hele Europa, hvor man arbeider for økt interoperabilitet i det europeiske jernbanenettet. Dette krever standarder som har en helhetlig tilnærming til de mange utfordringene som møtes.

Spesielt om satsingen på elbil 

Foto: Leif Aanensen, NEK

Få land har lykkes så godt som Norge med innføring av elbil på privatmarkedet. Per capita er vi det landet som har høyest innslag av elbil – et forsprang som bare ser ut til å øke. Dette til tross for utfordrende klimatiske forhold. Norsk vinterklima gir gjennomgående en betydelig reduksjon i elbilens rekkevidde, spesielt på de kaldeste vinterdagene.

Norges posisjon i markedet medfører samtidig et ansvar for «å vise veg». Norge har et fortrinn som bør utnyttes til økt verdiskapning. Det krever imidlertid at vi tenker helhetlig og praktisk i tilretteleggingen for elektrifiseringen. Plandokumenter rundt om i verden peker alle på samme utfordring: Spørsmålet om hvordan man skal få distribuert energien til elbilparken.

I skrivende stund er det bilfabrikantene som setter mye av dagsorden. De leverer løsninger som de tar for gitt at markedet absorberer. Konsumenten vil på sin side forvente at kjøretøyet de har anskaffet kan lades, ikke bare i hjemmet, men også på de offentlige ladepunktene. De forholder seg i liten grad til at det eksisterer inkompatible ladeløsninger i markedet. Utfordringene og kostnadene dette skaper skyves over på utbyggerne av infrastrukturen – dog i neste omgang på elbilisten.

Europeisk og global standardisering

I IEC er det fire komiteer som er aktive innen e-mobility: TC 20 kabel, TC 23 installasjonsmateriell, TC 64 elektriske bygningsinstallasjoner og TC 69 elektriske kjøretøy. Disse komiteene arbeider innen sitt ansvarsområde med standardisering på feltet. Størst produksjon synes det for tiden å være i TC 69, som arbeider med ladestasjoner og kommunikasjonsprotokoller.

Foto: Leif Aanensen, NEK

Når det gjelder jernbane er det TC 9 som sitter ved roret. Den storstilte satsingen på jernbane tydeliggjøres gjennom den høye produksjonen av standarder. Standardene omfatter elektriske anlegg for bane, kommunikasjonssystemer, signalanlegg og for rullende materiell. De fleste land i Europa, Norge inkludert, har planer om store investeringer innen jernbane de nærmeste årene.

Kontaktpersoner

Leif Aanensen, fagsjef
67 83 31 14 / leif.t.aanensen@nek.no

Arild Røed, fagsjef
67 83 31 11 / arild.roed@nek.no

Utvalgte standarder