Nye NEK900 – Elektriske jernbaneanlegg

Det er med entusiasme Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) våren 2014 utgir en ny normsamling – NEK 900 Elektriske Jernbaneanlegg. Samlingen er første skritt i et økt fokus på bedre tilrettelegging av el- og ekom-standarder for det norske jernbanemiljøet. Utviklingen har skjedd i normkomiteen NK 9 Jernbane, hvor de ulike interessenter deltar. Blant deltakerne er myndigheter, Jernbaneverket, konsulenter og leverandørindustrien.

Utvalget

I denne første samlingen er dokumenter fra to normserier samlet: NEK EN 50119 om kontaktledning og NEK EN 50122 om elsikkerhet, jording og returkrets. Etter planen vil NEK 900 følges opp med en normsamling som tar for seg de såkalte RAMS-standardene.

Utviklingsarbeidet på globalt plan skjer i regi av IEC TC 9, på europeisk plan i regi av CENELEC CLC 9 og på nasjonalt plan i regi av NEK NK 9. Disse tekniske komiteene arbeider innen samme felt, men med ulikt geografisk nedslagsfelt. Det er sistnevnt komite som beslutter hvilke internasjonale standarder som skal inngå i den norske samlingen.

Forholdet til andre standarder

Det er utviklet en rekke andre standarder for faste installasjoner og rullende materiell. NEK vil presisere at andre standarder fastsatt av NEK innen området, men beholdt på engelsk, er like relevant som norsk standard. Oversettelse og tilrettelegging er imidlertid foretatt for å øke tilgjengeligheten til dokumenter som er spesielt relevant for en bredere krets.

Utover standarder utviklet av komiteene som er spesialister på jernbaneanlegg, vil NEK også trekke frem enkelte andre standarder som spesielt relevante for jernbanesektoren:

  • NEK EN 50 110 - Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (norsk utgave)
  • NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner (norsk utgave)
  • NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV AC (norsk utgave)

Førstnevnte er en ren europanorm, mens de to siste er normsamlingen sammensatt av flere internasjonale standarder. Dette i likhet med NEK 900.

Bruk av internasjonale standarder

NEK 900 er basert på internasjonalt anerkjente standarder. Begge standardseriene er kjent og utprøvd del av internasjonal praksis. Utviklingen av standardene har primært skjedd i Europa, i regi av CENELEC. De er imidlertid i prosess for å adopteres som globale standarder av IEC.

Bruk av standarder kan oppfylle flere hensyn:

  • De skaper kjente rammebetingelser mellom kjøper og selger.
  • De er en del av kontraktsretten – avtalen mellom kjøper og selger.
  • De skisserer en internasjonalt anerkjent teknisk løsning.
  • De spesifiserer nødvendig prøving og testing.

Utviklingen av standarder

Utvikling av standarder foretas normalt i en internasjonalt sammensatt arbeidsgruppe. De ulike nasjonalkomiteene oppnevner eksperter som i fellesskap utvikler utkast til standarder. Utkastene sendes så til nasjonalkomiteene for kommentarer – og i senere utgaver til avstemming. Mange er dermed involvert og påvirker det endelige innholdet. Standarder gjennomgår videre vedlikeholds syklus, hvor det tas stilling til behov for revisjoner med gitte intervall.

Forholdet til offentlig regelverk

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) var en av initiativtakerne til å starte arbeidet med NEK 900. Direktoratet har tradisjon med å bruke standarder som henvisningsgrunnlag i sitt regelverk. Dette er også gjort i forskrifter om elektriske forsyningsanlegg, men det henvises til direktoratets rundt henvisning og bruk av standarder i regelverket.

Kort om standardene

Kort fortalt dekker de to benyttede standardseriene henholdsvis prosjektering, utførelse og senere testing av kontaktledningsanlegg – samt kriterier for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet for tilsvarende.

NEK 50 119

Standarden dekker kontaktledningsanlegg for elektrisk fremføring på jern-baner, lette jernbaner, trolleybusser og industrielle jernbaner til offentlige og private operatører.

Standarden inneholder krav og prøving for utformingen av (opphengte) kontaktledninger, krav til konstruksjoner og deres beregnede styrke og verifikasjon, så vel som krav og prøving for utformingen av sammenstillinger og enkeltkomponenter.

Standarden gir ikke krav for strømskinneanlegg som er plassert i nærheten av kjøreskinnene.

NEK EN 50 122

Standarden spesifiserer krav til beskyttende tiltak relatert til elektrisk sikkerhet i faste installasjoner assosiert med a.c.- og/eller d.c.-systemer med kontaktledning og til enhver installasjon som kan bli utsatt for energiforsyningen til traksjonssystemer.

Standarden er også anvendelig for alle forhold med faste installasjoner som er nødvendige for å sikre elektrisk sikkerhet under vedlikeholdsarbeid med elektriske traksjonssystemer.

Standarden spesifiserer ikke arbeidsrutiner for vedlikeholdsarbeid.

Veiledning om bruk

Normsamlinger er innholdsrike. Et godt tips er å skaffe seg en oversikt ved å studere kapittelet som kalles «Omfang». Omfanget beskriver rammen om standarden – hva den er ment å dekke.

Videre anbefales det å studere innholdsfortegnelsen, for å få et noe mer presist bilde av innholdet. Hvordan er stoffet disponert? Dette er også nyttig for senere å kunne finne frem i normsamlingen på en rask og effektiv måte.

Velg gjerne å ta en gjennomlesning av kapitler som ligger tettest opp til arbeidet ditt. Orienter deg om overskrifter i deler som er mindre relevant for deg i det daglige, men vit hvor du finner de ulike delene.

Etter hvert anbefales det en grundigere gjennomlesning. Gjør notater underveis, forsøk å finne sammenhenger og dann deg et bilde av den helhetlige strukturen i samlingen.

Sist oppdatert: 2014-01-21