CO2-fangst og -lagring

Vi har siden den industrielle revolusjon opplevd en kraftig økning i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det er bred enighet om at den globale oppvarmingen er direkte koplet til økning av CO2-nivået og menneskelig aktivitet. Dette er en global problemstilling som berører oss alle på lengre sikt og må adresseres på ulike måter.

En viktig og uunnværlig del av denne kampen er CO2-fangst og geologisk lagring. Teknologien er ofte omtalt med sin engelske forkortelse CCS (CO2 Capture and Storage).

Selv om CCS regnes som en viktig og banebrytende klimatiltak, så er teknologien (eller deler av teknologien) delvis kjent. De fleste eksisterende fangstteknologiene baserer seg på velkjente kjemiske reaksjoner. Videre har oljeindustrien lagret CO2 som et ledd for økt oljeproduksjon, EOR (Enhanced Oil Recovery). Det som har manglet er en helhetlig og storstilt separasjon av CO2 ut fra forskjellige industriprosesser, kombinert med transport og permanent lagring av CO2 i geologisk stabile formasjoner.

For å gjøre dette mulig er følgende nødvendig:

 • Senke kostnaden av fangstteknologier gjennom økt effektivitet og økt utbytte i reaksjonene
 • Riktig sammenlikningsgrunnlag og -verktøy
 • Verktøy for å samordne teknologiske løsninger for sikker og effektiv transport av CO2
 • Videreutvikling av analysemetoder for å sikre målinger i både prosessene og overvåking
 • Verktøy for å identifisere, vurdere og velge geologisk sikre og stabile lagringsplasser
 • Riktig informasjon til alle interessenter
 • Fordeling og overføring av ansvar mellom industrielle aktører og myndigheter

Internasjonale standarder skal bidra til å gjøre dette mulig. For et par år siden kom det et felles kanadisk-kinesisk initiativ til å starte en teknisk komité under ISOs ledelse for å jobbe med CCS og utvikle de nødvendige standardene. Komiteen ISO/TC 265 ble formelt etablert i 2011 med et kanadisk-kinesisk sekretariat og ledelse. Det er pr september 2013 i alt 16 land som deltar aktivt i arbeidet og 10 land som deltar som observerende.

Mer informasjon finnes på ISO-komiteens nettside (se lenke nederst på siden). 

Norsk speilkomité
Standard Norge etablerte allerede i 2011 den norske speilkomiteen SN/K 544 for å speile arbeidet til ISO/TC 265 med følgende mandat.

Les mer om komiteen SN/K 544 på komitésidene våre.

Komiteleder for arbeidet i SN/K 544 er professor Niels Peter Christensen som jobber som sjefsgeolog på Gassnova. Ellers har komiteen mange deltakere fra industrien, myndighetene, og miljøorganisasjoner.

Blant deltakende bedrifter og organisasjoner er: DNV GL, Norcem, Norsk Analyse, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sintef, Statoil, Tel-tek og Zero. Komiteen har fått støtte fra Gassnova (delvis finansiert) for en femårsperiode gjennom CLIMIT-programmet.

Mye erfaring og ekspertise i Norge
Norge er et av få land i verden som har mye erfaring og ekspertise på fangst og lagring av CO2. På Teknologisenteret Mongstad (TCM) tester Statoil og flere samarbeidspartnere ulike CO2-fangstmetoder. Her jobbes det med forskning og utvikling både for å sammenlikne og forbedre og optimalisere forskjellige fangstteknologier.

Mer informasjon om TCM finnes på deres nettsider (se lenke nederst på siden). 

Besøk på Mongstad
Den norske speilkomiteen har vært på besøk på Mongstad, og viktigheten og behovet for ulike standardiseringsprosjekter ble avdekket. Statoil har lenge separert CO2 fra naturgass og pumpet/injisert CO2en tilbake i reservoaret for å øke utvinningsgraden. Selskapet har mange års erfaring fra CO2-lagring blant annet på Sleipner (siden 1996), Snøhvit (siden 2008) og In Salah i Algerie (2004 - 2012).

Mye erfaring
Videre har DNV GL lang erfaring med design og operasjon av CO2-pipelines, noe som er ivaretatt i en “Recommended Practise”. Sist, men ikke minst har Norcem (som er en del av HeidelbergCement-konsernet) startet et omfattende prosjekt for å prøve ulike fangstteknologier for sementindustrien. All denne erfaring er representert i den norske speilkomiteen som jobber med CCS, og representerer Norge i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

ISO arbeidsgrupper
ISO/TC 265 har etablert fem forskjellige arbeidsgrupper (WGer) for å kunne fokusere på ulike deler av standardiseringsbehovene som finnes i CCS-verdikjeden. Følgende fem arbeidsgrupper ble etablert i 2012:

 1. Capture (Fangst)
 2. Transportation (Transport)
 3. Storage (Lagring)
 4. Quantification and Verification (Kvantifisering og verifikasjon)
 5. Cross Cutting Issues (Felles tema)

Norge har aktive eksperter i alle disse fem arbeidsgruppene med opptil flere eksperter i hver. Bidraget fra disse ekspertene vil være uunnværlig for det internasjonale standardiseringsarbeidet, og understreker Norges sterke rolle i det viktige CCS-arbeidet.

Arbeidsgruppene er allerede i gang med sitt arbeid og definerer innhold og fokusområder i flere framtidige standarder og andre dokumenter (tekniske rapporter og spesifikasjoner).

Vi regner med at de første standardene og tekniske rapportene vil være klare allerede i 2014 og 2015. Dette vil selvsagt være et dynamisk arbeid hvor fokuset kan utvides og/eller endres avhengig av tilgang på ressurser (fageksperter) og faktiske behov.

Mer informasjon

ISO/TC 265 sin nettside
Teknologisenteret på Mongstad (TCM) sin nettsider

Kontaktpersoner

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder
67 83 86 11 / jsf@standard.no

Christian Hothe
Fung. markedsdirektør
67 83 86 31 / cho@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder