Klima, klimaspor og måling av klimagassutslipp

Klima, klimaspor og måling av klimagassutslipp er områder med omfattende standardisering. Mye av aktiviteten vår på dette området er også omtalt andre steder på nettsidene våre, f.eks. under energi og petroleum.

Mange av standardene på klima-området spiller en viktig rolle i forbindelse med forpliktelser og ambisjoner knyttet til Kyoto-avtalen. Standardene er redskaper som reduserer utslipp av klimagasser til atmosfæren og/eller øker fjerning av klimagasser fra atmosfæren ("sources and sinks").

Styring, ledelse og klimaspor
Standard Norge har bidratt i utviuklingen av en serie standarder som tar sikte på at bedrifter styres slik at de bidrar til lavest mulig negativ klimapåvirkning. Disse standardene virker i en markedssammenheng, der bedrifter og produkter oppnår konkurransefordeler ved at de påviselig har lavere klimaspor enn konkurrentene(s produkter). Systemet skal være objektivt, og kunder skal kunne velge forretningspartnere eller produkter med klimavennlighet, uttrykt som klimaspor, som én viktig parameter.

Klimaspor til organisasjoner og produkter
Klimaspor kan beregnes i forhold til organisasjon eller produkt, og det antas at de minst klimavennlige etter hvert vil fases ut.

Disse standardene utvikles i den internasjonale komiteen ISO/TC 207 (se lenke nedenfor), med den norske speilkomiteen SN/K 127 (se lenke nedenfor) som et nasjonalt forum for innspill til det internasjonale arbeidet.

I tillegg har vi laget en Norsk Standard, NS 9418 for beregning av klimaspor for sjømat, denne bygger direkte på prinsippene i standardene omtalt over, og er derfor velegnet til å beregne klimaspor for sjømat som eksporteres. Standarden er utviklet av SN/K 532 og den er fyldigere omtalt under fagområdet Fiskeri og akvakultur.

Måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri
Det pågår et stort europeisk arbeid med å standardisere metoder for måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri. Man vet at ulike industrigrener innenfor denne sektoren bidrar med svært store utslipp, det er derfor viktig å få utslippene påviselig redusert så mye som mulig, basert på målinger etter objektive metoder. Dette vil gi industrien selv et incitament til å utvikle og ta i bruk mer klimavennlig produksjonsteknologi.

Følgende prosjekter pågår når det gjelder metoder for måling av klimagassutslipp fra kraftkrevende industri:

 • Generelle prinsipper for all kraftkrevende industri
 • Stålindustri
 • Sementindustri
 • Aluminiumsindustri
 • Kalkindustri
 • Ferrolegeringsindustri

Norge har ledelse og sekretariat for gruppen som arbeider med måling av klimagassutslipp fra aluminiumsindustrien. Samtlige prosjekter foregår i WG 33, en arbeidsgruppe under CEN/TC 264 Air quality (se lenke under).

Målgrupper for standardene knyttet til klimagassutslipp er:

 • Kraftkrevende industri
 • All produksjonsindustri, innbefattet foredlingsindustri
 • Eksportnæringer
 • Transportnæring
 • Energiprodusenter
 • Servicenæring
 • Primærnæringer, dvs. landbruk og fiskeri
 • Kommuner og lokale myndigheter
 • Offentlige serviceetater, utdanningsinstitusjoner, sykehus osv.
 • Sentrale myndigheter
 • Miljø- og tilsynsmyndigheter.

Lenker

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
67 83 86 38 / kjo@standard.no

Christian Hothe
Fung. markedsdirektør
67 83 86 31 / cho@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med
salg

 

Utvalgte standarder