fiskebrygge
Foto: ScanStockPhoto

Fritidsbåter

Norge har en av verdens største tettheter av fritidsbåter, og nordmenn har lange tradisjoner som båtbyggere. En rekke steder i Norge brukes båtene året rundt blant annet til persontransport til og fra arbeidsplasser, boliger, kjøpesteder og skoler. I stadig økende grad brukes fritidsbåter også til utleie til norske og utenlandske turister. De klimatiske forholdene i Norge medfører at fritidsbåter ofte møter langt mer krevende vind-, sjø- og temperaturforhold enn hva som er vanlig i andre EØS-land, for eksempel rundt Middelhavet. Dette må reflekteres i sikkerhetskravene til båtene.

Fra og med 2000 til og med 2009 viser statistikken at 320 personer har omkommet i forbindelse med båtlivsaktiviteter. I 2009 var tallet totalt 31. Dette representerer et stort antall menneskelig tragedier.

Fritidsbåtforskriften
Standard Norge har i flere år vært sterkt engasjert i utviklingen av standarder som understøtter Fritidsbåtforskriften (direktiv 94/25 med endringer i 2003/44). Målet er å utvikle standarder slik at risikoen ved bruk av fritidsbåter under norske klimatiske forhold blir minst mulig.

Arbeidet, som koordineres gjennom den norske standardiseringskomiteen SN/K 146 Mindre Fartøy, har hatt stor betydning for norsk småbåtindustri og de sikkerhetsaspektene dette ivaretar for brukerne av mindre båter.

Felles europeiske standarder
Når EU-direktiv utvikles etter "den nye metoden" forutsettes det at det utvikles standarder som gir de tekniske spesifikasjonene. Disse kan brukes for å implementere direktivenes grunnleggende krav til produktenes sikkerhet og miljøvennlighet.

EU-kommisjonen gir oppdrag til den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) om å utvikle de standardene som er nødvendige for å underbygge kravene i Fritidsbåtsdirektivet. På grunn av internasjonale samarbeidsavtaler mellom CEN og ISO, utvikles standardene av ISO/TC 188 Small craft og blir deretter felles internasjonale og europeiske standarder (EN-ISO). I Norge blir disse fastsatt som Norsk Standard (NS-EN ISO).

Det utarbeides et vedlegg til standardene som viser hvilke punkter i standarden som understøtter direktivet. Disse standardene angir minimumskravene til et produkts sikkerhetsnivå og fastsettes som nasjonal standard i alle medlemslandene i EØS og Sveits. Et produkt som tilfredsstiller kravene i disse "harmoniserte standardene" ikke kan nektes markedsadgang i noe EØS-land.

Bransjen selv utvikler innholdet
Den norske båtbransjen har deltatt aktivt i utviklingen av standarder, og den norske bransjeorganisasjonen NORBOAT har sittet sentralt i arbeidet. Dette blant annet på grunn av nødvendigheten av omfattende bransjekunnskap, og det faktum at NORBOAT er medlem av den internasjonale båtbransjeorganisasjonen ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). ICOMIA kommuniserer tett med EU-kommisjonen og dens direktorater DG Enterprise og DG Environment.

Norges deltakelse i ISO/TC 188 har vært støttet økonomisk av Sjøfartsdirektoratet og NORBOAT. Det omfattet også drift av den nasjonale komiteen SN/K 146 Mindre fartøy.

Sjøfartsdirektoratet som ansvarlig myndighet har for tiden valgt ikke å bidra til norsk deltakelse i standardiseringsarbeid på sjøsikkerhet. Standard Norge har derfor grunnet manglende engasjement og finansiering vært tvunget til å si opp sitt medlemskap i ISO/TC 188.

Kontaktpersoner

Knut Aune
Prosjektleder
kau@standard.no / 67 83 86 78

Christian Holthe
Fung. markedsdirektør
cho@standard.no / 67 83 86 31

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder