Ny tabell for bygningstyper
Foto: iStock

Ny tabell for bygningstyper - NS 3457-3

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen og offentlige virksomheter som kartverket og SSB gjennomført en totalrevisjon av bygningstypetabellen. Revisjonen er harmonisert med en planlagt justering av bygningstyper i matrikkelen, som er Norges offisielle register for fast eiendom, og dekker SSB sine behov for boligtelling.

Standarden kan brukes i forbindelse med analyser og kalkyler av prosjektkostnader og livsløpskostnader, arealanalyser, registrering av brukserfaring og skader på bygninger, dokumentstyring, byggesaksbehandling, statistikk, markedsoversikter og ved beskatning.

Første utgave av NS 3457 Bygningstypetabell ble fastsatt i desember 1995. Sammen med denne standarden ble også NS 3457.P376 Veiledning til NS 3457 Bygningstypetabell utgitt. NS 3457 1995-utgaven inneholdt en tabell på bygningstyper på 2 nivåer, mens veiledningen inneholdt en forklaring på hva bygningstypene på tosifret nivå dekket og inneholdt videre et forslag til underinndeling på tresifret nivå.

1995-utgaven og veiledningen til denne er nå altså trukket tilbake og erstattet av den nye NS 3457-3:2013 "Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper." I 2013 utgaven er underinndelingen på tresifret nivå innarbeidet i standarden og forklaringen til bygningstypene er supplert med eksempler på hva som inngår og ikke inngår i de ulike bygningstypene. Av andre større endringer i den nye utgaven kan det nevnes at flerfunksjonsbygninger har utgått og er erstattet av nye regler for klassifikasjon.

Denne nye NS 3457-3 er første skritt på veien til å bygge opp ett samlet norsk system for organisering av informasjon om bygg, anlegg og eiendom. Systemet vil bygge på "ISO 12006-2 Organisering av informasjon om konstruksjonsarbeider - Del 2: Rammeverk for klassifisering av informasjon." Dette systemet vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Standarden er planlagt som en del av en serie med norske standarder som strukturerer informasjon om bygg, anlegg og eiendom, De andre delene som er planlagt er:

  • Del 1: Metode og prinsipper for organisering av informasjon
  • Del 2: Byggverkskomplekser
  • Del 4: Romfunksjoner samt deler for Anleggstyper og Anleggsdeler, Sonetyper, Systemtyper og Komponenttyper.
NS 3457-3
NS 3457-3

Sist oppdatert: 2014-01-30