EU-direktiv - ny metode

Nedenfor finner du en oversikt over alle direktivene etter ny metode (the New Approach). Det faglige ansvaret for EØS-avtalen og derav også det overordnede ansvaret for direktivene er lagt til Nærings- og handelsdepartementet.

Opplysninger om nasjonal fagmyndighet, nasjonal forskrift og ansvarlig tilsynsorgan kan du få ved å se på oversikten over tilsynsorgan.

2006/95/EC Lavspenning (tidl. 73/23/EEC) 

Rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innefor visse spenningsgrenser.

2009/105/EC Enkle trykkbeholdere (tidl. 87/404/EEC, 90/488/EC)
Rådsdirektiv om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle trykkbeholdere.

2009/48/EC, 88/378/EEC Leketøy
Rådsdirektiv av 3. mai 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til leketøy.

89/106/EEC Byggevarer
Rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer.

2004/108/EC Produkter som kan framkalle elektromagnetiske forstyrrelser (tidl. 89/336/EEC, 92/31/EC, 98/13/EC) 
Rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.

89/686/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC Personlig verneutstyr
Rådsdirektiv av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr.

2009/23/EC Ikke-automatiske vekter (tidl. 90/384/EEC)
Rådsdirektiv om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ikke-automatiske vekter.

90/385/EEC Implanterbare medisinske innretninger
Rådsdirektiv av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare medisinske innretninger.

2009/142/EC Gassapparater (tidl. 90/396/EEC)
Rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gassapparater.

92/42/EEC Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel
Rådsdirektiv av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel.

93/15/EEC Eksplosive varer til sivilt bruk
Rådsdirektiv av 5. april 1993 om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk.

93/42/EEC Medisinsk utstyr
Rådsdirektiv av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr.

94/9/EC Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX)
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

94/25/EC Lystfartøyer
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer.

94/62/EC Emballasje og emballasjeavfall
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall.

95/16/EC Heiser
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 29. juni 1995 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om heiser.

96/48/EC Samtrafikkevnen for høyhastighetstog
Rådsdirektiv om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

96/98/EC Skipsutstyr
Rådsdirektiv om skipsutstyr.

97/23/EC Trykkpåkjent utstyr
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkpåkjent utstyr.

98/13/EC Terminalutstyr og satelittjordstasjonsutstyr (TTE/SES)*
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 12. februar 1998 om terminalutstyr og satelittjordstasjonsutstyr, herunder gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

2006/42/EF Maskiner (tidl. 98/37/EC) 
Europaparlaments- og rådsdirektiv om maskiner. 

98/79/EC Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Europaparlaments- og rådsdirektiv av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.

1999/5/EC Radio- og teleterminalutstyr
Directive of the European Parliament and of the Council of 1999 on Radio Equipment and Telecommunications Termial Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity.

2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons
Directive of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons.

2001/16/EC Samtrafikkevnen for konvensjonelle tog 
Directive of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the interoperability of the trans-European conventional rail system.

2004/22/EC Måleinstrumenter
Directive of the European Parliament and of the Council on Measuring instruments.

2007/23/EC Pyrotekniske artikler
Directive of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles. 

93/68/EEC CE-merking
(Tilleggsdirektiv vedrørende CE-merking.)

(oversikten er oppdatert per mars 2011)

Sist oppdatert: 2013-10-30