Les mer om NEK Meddelelser

I NEKs Meddelelser, som publiseres flere ganger årlig, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Nye normer og publikasjoner fra IEC listes også opp, samt eventuelle nye norske normer.

Fra 1. november 2006 implementerer NEK alle IEC-normene som "NEK IEC" med status Publikasjon. De IEC normene som fra før er implementert som "NEK IEC" med status Norm vil fortsette å ha denne status til de blir erstattet av en ny utgave av normen. Da vil den nye utgaven få status Publikasjon.
NEK vil også, fra samme dato, implementere alle CENELEC HD som NEK HD med status Norm (unntak her er de normer som allerede inngår i en norm-samling, som f.eks. NEK 400). Dette unntak er opphevet fom. 2008-04-01 - hvoretter også alle CENELEC HD blir implementert som NEK HD.

NEK Meddelelser blir lagt ut i to forskjellige sorterings-versjoner. En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer, og en annen versjon blir sorteret etter ICS-koder. De to versjonene kan åpnes/lastes ned fra NEK Meddelelser i venstre kolonne.

 

Sist oppdatert: 2009-02-17