Nasjonal strategi for standardisering

Nærings- og handelsdepartementet gav i 2007 Standard Norge i oppdrag å lage en nasjonal standardiseringsstrategi. 11. mars 2008 ble strategien overlevert departementet av styreleder i Standard Norge, Thor Håkstad.

Departementets motivasjon for å få laget en nasjonal standardiseringsstrategi har vært:

- Å styrke næringspolitikken gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forskning, innovasjon og standardisering. Standarder er viktige for å spre kunnskap om anerkjente teknologiske løsninger. Dette gjør det enklere for bedriftene å få sine produkter ut på markedet. Internasjonale standarder letter verdenshandelen og bidrar til rettferdige konkurransevilkår. I dag er en vesentlig del av global handel påvirket av standarder.

- Standarder gjør at hverdagen vår blir enklere, ved at produkter, prosesser, vekt, mål og maskiner fungerer sammen.

- En god standardiseringspolitikk bidrar til å sikre viktige interesser for norsk næringsliv. Norge har internasjonalt lederskap innenfor standardiseringsområder som petroleumsindustri, informasjonsteknologi, geografisk informasjon, betongkonstruksjoner, bygningskonstruksjoner, stål, aluminium og magnesium. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen.

- Bidra til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Det er viktig å sikre at standarder utvikles og oppdateres i tråd med kunnskapsutviklingen og fremveksten av nye produkter. Standarder skal fremme innovasjon og det må være et aktivt samspill mellom forskningsmiljøer og standardiseringsprosesser.

I forbindelse med tildelingen av oppdraget uttalte statssekretær Rikke Lind at regjeringen i Soria Moria-erklæringen slår fast at Norge skal bli en av de ledende, innovative økonomier i verden på områder hvor vi har fortrinn. En nasjonal standardiseringsstrategi skal bygge opp om denne satsingen. Standarder utgjør en verdifull kunnskapsbase som må utnyttes best mulig for å fremme innovasjon i norsk næringsliv.

Prosjektet
Utviklingen av strategien ble organisert i en arbeidsgruppe med åtte representanter fra ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv, og en referansegruppe med nærmere 40 deltakere.

Les mer om prosjektet i artikkelen "Stor interesse for Nasjonal standardiseringsstragegi" fra 2007

Strategidokumentet
Dersom du ønsker å få til sendt Nasjonal standardiseringsstrategi og/eller et kort sammendrag av strategien, kan du sende oss en e-post med bestilling. Dokumentene sendes ut gratis. Send e-post til info@standard.no med fullt navn og adresse. Oppgi også om du vil ha det ene eller begge dokumentene.

Dokumenter for nedlasting (pdf-versjon)
Nasjonal standardiseringsstrategi (708 Kb)
Nasjonal standardiseringsstrategi (sammendrag) (203 Kb)

Sist oppdatert: 2014-01-20