Norsk Elektroteknisk Komite

Om Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med ansvar for den elektrotekniske standardiseringsvirksomheten i Norge. NEK er det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer. NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Post- og teletilsynet, standardiseringen i Norge. 

Nasjonalt og internasjonalt normarbeid gjennom NEKVindmøllepark
Elektrotekniske forskrifter og normer blir i økende grad internasjonale, og Norge har gjennom avtaler i WTO og EØS forpliktet seg til å arbeide for fjerning av de resterende tekniske handelshindringer. Forskriftsarbeidet foregår i offentlig regi, mens det aktuelle normarbeidet foregår i IEC og CENELEC. Det er bare som medlem av NEKs Normkomiteer at norske representanter, deriblant forskriftsmyndigheter, kan delta i det viktige internasjonale normarbeidet. 

For at EØS og det indre marked skal kunne fungere, må  det utarbeides og vedlikeholdes felles standarder for EU-landene (harmonisering). EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har i fellesskap gitt CENELEC i oppdrag å utarbeide Europanormer (EN) innenfor det elektrotekniske området. EFTA-landene er fullverdige medlemmer i CENELEC, og landenes regjeringer legger stor vekt på at deres nasjonale standarder i størst mulig grad stemmer overens med det som vedtas innenfor EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

Arbeidet i CENELEC er forpliktende og derfor svært viktig. Norge kan gjennom NEKs medlemskap i CENELEC være med på å påvirke det tekniske innhold i Europanormene, som er nøkkelen til både det europeiske og det hjemlige marked.

NEK har unik posisjon for å fremme norske interesserHøyspent mast
Deltakelse i NEKs Normkomiteer gir medlemmene en unik posisjon for direkte påvirkning av fremtidige normer og dergjennom også forskriftene. NEK har enerett på deltakelse i de komiteer innenfor IEC og CENELEC hvor de tekniske krav fastlegges. Den eneste mulighet for å få gjennomslag for spesielle norske interesser og ønsker, eventuelt forhindre vedtak som er vanskelig å akseptere for Norge, er gjennom aktiv deltagelse i IECs og CENELECs komiteer. Medlemmer av NEKs Normkomiteer har automatisk plass i de tilsvarende IEC- og CENELEC-komiteer.

 

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22