Nasjonale tillegg

Eurokodene gir felles europeiske prosjekteringsregler. Samtidig er områder som sikkerhet, bestandighet, ressursbruk innenfor byggevirksomheten, og klimatiske og geografiske forhold, nasjonale anliggende som skal kunne bestemmes på nasjonalt nivå. For å gjøre dette mulig er det gitt åpning for nasjonalt bestemte parametere. Disse skal gis i et eget nasjonalt tillegg (NA) til hver av eurokodene.

Norge, og de andre medlemslandene i CEN, har bestemt de nasjonale parametrene og utgir dem som nasjonale tillegg.

Anbefalte verdier

I Eurokodene er det gitt føringer for hva som bør velges ved at det for hver nasjonalt bestembar parameter er gitt anbefalte verdier. I de 58 delene er det gitt til sammen vel 1000 slike parametere. I Norge, slik tilfellet er i mange andre land, har vi valgt i 70 - 80 % av tilfellene å benytte de anbefalte verdiene.

Nasjonale parametere på bruksstedet

Det er et grunnleggende krav om at man ved prosjektering av konstruksjoner og ved bruk av produkter der styrke og andre bruksegenskaper dokumenteres ved hjelp av beregninger, skal benytte Eurokoder med de nasjonalt bestemte parametere som er gjeldende på bruksstedet. Det vil si at for konstruksjoner i Norge skal norske verdier benyttes uavhengig av hvor prosjektering eller produksjon foregår. Det er samtidig slik at de angitte anbefalte verdier ikke kan benyttes i stedet for eller til erstatning av de nasjonalt fastsatte parametere.