Kurs i NS 5814 Krav til risikovurderinger

Trenger du faglig oppdatering og vil få med deg det siste innen risikostyring- og vurdering? Kurs i NS 5814 Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering etter standarden, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Det er i økende grad krav om å utarbeide risikovurderinger for prosjekter og virksomheter. I tillegg har mange virksomheter integrert risikostyring som en del av virksomhetsstyringen og kvalitetssystemet.

NS 5814 tilbyr en felles og overordnet oppskrift på risikovurdering som er gjenkjennbar på tvers av organisasjoner, virksomhetspraksis- og kultur.

NS 5814 ble sist revidert og utgitt i ny utgave mai 2021. NS 5814:2021 gjenspeiler endringene i fagfeltet det siste tiåret og integrerer begreper, aktiviteter og kvaliteter fra NS 5814:2008, NS 5832:2014 og NS-ISO 31000:2018. Den siste utgaven av NS 5814 har som mål å vise risikovurderingens plass i overordnet risikostyring og tilby felles standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser. En standard for tilsiktede og utilsiktede hendelser er nyttig for dem som analyserer begge typer hendelser og for å kunne gi beslutningstakere oversikt over hele risikobildet.

Fremgangsmåten og logikken som følges for risikovurderinger er fleksibel slik at den kan benyttes for alle typer risikovurderinger og i ulike systemer og virksomheter.

På dette kurset får du en innføring i:

 • Terminologi og begrepsbruk
 • Standardens omfang og innhold
 • Innføring i metode for kartlegging og vurdering av risiko
 • Forarbeid og etterarbeid til risikovurderinger
 • Bruk og gjennomgang av eksempel-analyser
 • Innføring i de ulike trinnene og deltrinnene i en risikovurdering:
  • Trinn 1: Forutsetninger for risikovurderingen
  • Trinn 2: Identifikasjon av uønskede hendelser
  • Trinn 3: Risikoanalyse
  • Trinn 4: Risikoevaluering

Mål for kurset

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til risikovurderinger
 • Du blir kjent med metodisk rammeverk og prosess for risikovurderinger i standarden
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan risikovurdering vil være et nyttig verktøy i din virksomhet
 • Du blir i stand til å planlegge og gjennomføre risikovurdering i egen virksomhet
 • Du blir i stand til å anvende risikovurdering som beslutningsstøtte og for risikoreduksjon

Målgruppe

Kurset er for deg som er ansatt i små eller store offentlige og private virksomheter som har en rolle eller ansvar innenfor risikostyring eller om du skal utarbeide risikovurderinger. Kurset kan også være nyttig for deg som har behov for bestillerkompetanse knyttet til risikovurderinger og risikostyring, eller for deg som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på den nye standarden.

Foreleser

Mathias Johnsen har sin yrkesbakgrunn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der han arbeidet som kursinstruktør ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nå DSB Kurssenteret). Her underviste han for offentlige og private virksomheter innen blant annet risikovurderinger, krisehåndtering, beredskapsøvelser, og mye annet. Han har senere jobbet rom risikoanalytiker i Forsvarsbygg og er for tiden ansatt i Advansia AS som sikkerhetsrådgiver. Mathias er utdannet statsviter med mastergrad i terrorismestudier fra St Andrews universitet i Skottland, og innehar for tiden også en 20% stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandets beredskap- og krisehåndteringsmiljø ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring.
 

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 5814?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs