Hva inngår i vår rådgivingstjeneste?

Våre tjenester innen rådgivning omfatter blant annet temaer som f.eks. risikokartlegging og internrevisjon, bistand, implementering eller totalansvar for rådgiving frem til akkreditert ISO-sertifisering.

Bistand i prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne

Tjenesten omfatter bistand til prosessen med akkreditert sertifisering.

I denne prosessen inngår:

 • Forespørsel til sertifiseringsorgan
 • Valg av sertifiseringsorgan
 • Veiledning gjennom sertifiseringsprosessen
 • Bistand med korrigerende tiltak og lukking av avvik

Prosesskartlegging

Denne tjenesten omfatter bistand til kartlegging og dokumentering av virksomhetens prosesser.

I dette inngår:

 • Prosessmøter
 • Prosesskartlegging
 • Gjennomgang av grensesnitt og interaksjon mellom prosessene
 • Prosesseieres rolle
 • Måling, analyse og forbedring av prosessene

Bistand med utarbeidelse av ledelsessystemets dokumentasjon

Veilede til et hensiktsmessig valg av ledelsessystemets dokumentasjon.

Dette omfatter:

 • Prosessbeskrivelser
 • Utarbeidelse av håndbøker
 • Prosedyrer
 • Maler og skjemaer
 • Sjekklister

Kartlegging av interesseparter og krav

I denne tjenesten inngår:

 • Skjematikk og verktøy for interessepartkartlegging
 • Gjennomføring av workshops med interessepartkartlegging
 • Bistand til risiko- og mulighetsevaluering
 • Anbefaling av risikoreduserende tiltak

Risikokartlegging

Denne tjenesten omfatter risikokartlegging og risikoevaluering samt anbefaling om risikostyring.

Dette omfatter:

 • Valg av metode for risikokartlegging
 • Bistand med risikokartlegging
 • Veilede risikoevaluering
 • Veilede med valg av risikoreduserende tiltak
 • Veilede metode for risikostyring

Internrevisjon

Denne tjenesten omfatter bistand til å gjennomføre internrevisjoner av ledelsessystemer eller øvrige revisjonsaktiviteter som leverandørrevisjon, prosjektrevisjon aller andre revisjonsaktiviteter.

Dette omfatter:

 • Planlegging av revisjoner
 • Gjennomføring av revisjoner
 • Rapportering av revisjoner
 • Oppfølging av revisjoner

Internrevisjonene gjennomføres i henhold til NS-EN ISO 19011:2018 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer

Ledelsens gjennomgåelse

Bistand til ledelsens gjennomgåelse omfatter:

 • Veiledning for utarbeidelse av underlag til ledelsens gjennomgåelse, inkludert analyse av avvik, trender, kundetilfredshet, produktkvalitet og måloppnåelse
 • Bistå og lede gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse
 • Bistand til utarbeidelse av rapport for ledelsens gjennomgåelse

Bistand til valg av systemer og programvare for ledelsessystemer

Valg av programvare for ledelsessystemer er kritisk for å danne grunnlag for et effektivt og brukervennlig ledelsessystem.

Bistand til valg av programvare omfatter:

 • Evaluering av programvare, funksjonalitet og brukervennlighet
 • Sjekking av referanser
 • Gi anbefaling om valg av programvare
 • Bistand til installasjon og tilpasning av programvaren

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging er grunnlaget for å identifisere de aktiviteter i virksomheten som har eller kan ha en miljøpåvirkning.

I denne miljøkartleggingen inngår det:

 • Fastsetting av metode og kriterier for miljøkartlegging
 • Gjennomføring av miljøkartlegging i samråd med virksomheten
 • Fastsetting av vesentlige miljøaspekter og kontrolltiltak.

Denne tjenesten gjelder kun NS-EN ISO 14001.

Samsvarsevaluering ytre miljø

Denne tjenesten omfatter bistand til samsvarsevaluering av krav som stilles til ledelsessystemet for ytre miljø.

I denne samsvarsevalueringen inngår:

 • Kartlegge relevante lover og krav relatert til ytre miljø og evaluering av samsvar
 • Kartlegge øvrige krav relatert til ytre miljø og evaluering av samsvar
 • Utarbeidelse av samsvarsrapport

Disse tjenestene gjelder kun for NS-EN ISO 14001.

Risikokartlegging - arbeidsmiljø

Denne tjenesten omfatter risikokartlegging av arbeidsmiljø og sikkerhet og risikoevaluering samt anbefaling om risikostyring.

Dette omfatter:

 • Valg av metode for risikokartlegging
 • Bistå med risikokartlegging
 • Veilede risikoevaluering
 • Veilede med valg av risikoreduserende tiltak
 • Veilede metode for risikostyring

Denne tjenesten gjelder kun for NS-ISO 45001.

Samsvarsevaluering arbeidsmiljø

Denne tjenesten omfatter bistand til samsvarsevaluering av krav som stilles til ledelsessystemet for arbeidsmiljø.

I denne samsvarsevalueringen inngår:

 • Kartlegging av relevante lover og krav relatert til arbeidsmiljømiljø og evaluering av samsvar
 • Kartlegging av øvrige krav relatert til arbeidsmiljø og evaluering av samsvar
 • Utarbeidelse av samsvarsrapport

Denne tjenesten gjelder kun for NS-ISO 45001.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Denne tjenesten omfatter bistand med virksomhetens system for produksjon av trygg mat.

Dette omfatter blant annet:

 • Program for grunnforutsetninger (PRP)
 • System for sporbarhet
 • Flytskjema for prosessene (utarbeidelse, bekreftelse)
 • Fareanalyse (HACCP)
 • Gjennomgang og beskrivelse av metode
 • Styringstiltak (CCP / OPRP)
 • Verifisering og validering
 • Målinger og måleutstyr
 • Beredskap

Denne tjenesten gjelder kun for NS-EN ISO 22000.

Våre rådgivere

Ingebjørg Sjåstad

Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 og ISO 45001.

Torill Strand

Revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000.

 

For et tilbud eller mer informasjon, kan du kontakte våre rådgivere.

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt med oss i dag