Standarder vi tilbyr rådgiving og bistand i

Gjennom de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien kan man etablere ett ledelsessystem som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne en virksomhet må forholde seg til.

Denne oversikten gir en kort innføring i de standardene vi kan tilby rådgiving og bistad med. Trenger du hjelp med andre standarder er det bare å ta kontakt med oss for å se hva vi kan hjelpe til med.

Les mer om hva som inngår i vår rådgivingstjeneste

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet er flaggskipet av alle internasjonale standarder. ISO 9001 hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i forandring, gir relevant veiledning i hvordan man skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene mange virksomheter i dag må forholde seg til.

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøstyring og er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på.

Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Den er med andre ord relevant for enhver offentlig, privat eller ideell organisasjon som ønsker å redusere utslipp og energiforbruk, eller på andre måter ønsker å opptre mer miljøvennlig.

ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Standarden gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen, og tar blant annet for seg hvordan identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeidsmiljøet, risikovurderinger, ressursbehov, planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse. ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller hva organisasjonen jobber med.

ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner

ISO 21001 hjelper utdanningsorganisasjoner som grunnskoler, fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. ISO 21001 gir et felles ledelsesverktøy for å hjelpe utdanningsvirksomheter å møte elevenes, studentenes og samfunnets krav og behov, samt styrke utdanningsinstitusjonens faglige posisjon og omdømme.

Standarden kan også hjelpe med å øke tilfredsheten blant elever, studenter og personale.Standarden er ment å være nyttig for alle typer utdanningstilbydere, fra barnehage til høyere utdanning, yrkesopplæringssentre og e-læringstjenester.

ISO/IEC 27001 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

Denne internasjonale standarden er utarbeidet for å stille krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interesseparter ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert.

ISO 31000 Risikostyring

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. ISO 31000 beskriver prinsipper, rammer og en prosess for styring av risiko. Den kan brukes av alle organisasjoner uansett størrelse, aktivitet eller bransjer.
Ved å bruke ISO 31000 øker sannsynligheten for å oppnå mål, for å oppdage muligheter og trusler og for å finne og bruke ressurser til risikobehandling på en hensiktsmessig måte.

Standarden er godt egnet som hjelpemiddel for risikokartlegging i forbindelse med innføring av ISOs ledelsesstandarder.

ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet

ISO 22000 Ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet er internasjonalt anerkjent, og kan tilpasses små og store organisasjoner. Standarden angir krav til hvordan et ledelsessystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

ISO 22000 er ryggraden i den GFSI-anerkjente standarden FSSC 22000. I tillegg kommer relevant teknisk spesifikasjon (for eksempel ISO/TS 22002-1 for matproduksjon) som beskriver krav til grunnforutsetninger. 

Les mer om rådgiving i ISO 22000

NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

NS 6600 bidrar til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten. Standarden er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og standarden understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Standarden omhandler ulike aspekter ved renhold, som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring, med både krav og anbefalinger.

Les mer om hva som inngår i vår rådgivingstjeneste

Våre rådgivere

Ingebjørg Sjåstad

Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 og ISO 45001.
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Torill Strand

Revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000.
Mange års erfaring med GFSI-anerkjente standarder som FSSC 22000 og BRC Food, CoC-sertifiseringer som MSC CoC, ASC CoC og GLOBALG.A.P. CoC, samt standarder for fôr-, fôringredienser og akvakultur (for eksempel GLOBALG.A.P. CFM / GLOBALG.A.P. IFA / FEMAS).
E-post: tst@standard.no
Telefon: 902 34 300

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud på rådgiving. 

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt med oss i dag