Bruk og kopiering

Når du ønsker å gjengi noe fra en standard, må du kontakte Standard Online og be om tillatelse. Det gjelder uansett om det er snakk om hele standarden eller utdrag fra den, om det er en gyldig standard eller om det er et utkast (draft), om det er en norsk eller internasjonal standard. Det gjelder uavhengig om det er tekst, tabeller eller illustrasjoner det er snakk om. Det omfatter alle slags formater, som f eks kopier tatt på kopimaskin, telefaks, avskrift, avtegning, fotografi, scanning til et elektronisk dokument, "klipp-og-lim" til en e-post, databaseformat, oversettelse eller bearbeidelse.

En standard er et anbefalt dokument, ikke en lov. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern i henhold til åndsverklovens § 14. Det er henvist til standarder i ulike forskrifter, men så lenge ikke standardens tekst er gjengitt direkte i forskriften, er standarden et selvstendig verk med opphavsrettslig vern.

Når du kjøper en standard, kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kolleger eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer, kjøper du det, eller registrerer riktig antall brukere for elektronisk tilgang til standarden.

Det er hovedregelen, men det finnes noen unntak. Det kanskje viktigste unntaket gjelder såkalt "privat bruk". Det innebærer at du, innenfor den private sfære, kan ta kopier som du benytter der. De fleste standarder brukes imidlertid i jobbsammenheng. Da vil privat bruk f.eks. innebære at du kan ta en kopi av et utdrag fra en standard for å lese på toget hjem, for å forberede deg til et møte dagen etter. Men det betyr ikke at du kan dele ut kopier til dine kolleger eller samarbeidspartnere i møtet.

Åndsverkloven sier i § 29 at "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger". Et sitat vil normalt utgjøre en mindre del av et verk, f eks en setning eller to, eller et avsnitt. For en standard kan det f eks være å vise en formel, rekkefølgen i en fremgangsmåte eller en innholdsfortegnelse. Det er ikke i tråd med god skikk å sitere en hel standard!

Oversettelse og bearbeidelse innebærer at standarden får en annen form. Det blir ikke mindre gjengivelse om det legges inn egen tekst mellom utdragene fra en standard, men det kan være spørsmål om utdragene er så begrensede at det faller inn under sitatretten. Er du i tvil, ta kontakt med Standard Online. Husk at kopier ikke skal erstatte kjøp av originalverket.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om opphavsrett