Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning er en funksjonsbasert forskrift. I mange tilfeller er funksjonskravene også gitt som ytelseskrav i forskriften.

TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. TEK17 med veiledningen angir generelt at «oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig standard» og henviser direkte til standarder eller standardserier.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Gå til: Byggteknisk forskrift TEK17 - Direktoratet for byggkvalitet - dibk.no

 

Klikk deg inn på det aktuelle kapittel for oversikt over henviste standarder i TEK17

Kapittel 1 Felles bestemmelser

Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter
- Ingen direkte referanser. Informasjon om bruk av standarder er gitt i kapittel 3 i veiledning til TEK17.

Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
- Ingen referanser.

Kapittel 5 Grad av utnytting

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
- Ingen referanser.

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

Kapittel 9 Ytre miljø

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Kapittel 11 Sikkerhet ved brann

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 13 Inneklima og helse

Kapittel 14 Energi

Kapittel 15 Installasjoner og anlegg

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

Kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

 

Gå til: Byggteknisk forskrift TEK17 - Direktoratet for byggkvalitet - dibk.no