Ny utgave av NS 3961 Talevarslingsanlegg

NS 3961 Talevarslingsanlegg angir krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold av talevarslingsanlegg som benyttes som alarmorgan ved brannalarm. Nå er standarden revidert og publisert i ny utgave.

Publisert
Flammer
Foto: Standard Norge

Standarden gir retningslinjer til eiere, prosjekterende, installasjons-, drifts- og vedlikeholdspersonell slik at talevarlingsanlegget fungerer etter hensikten.

Raskere og sikrere evakuering

Evakuering ved brann har tradisjonelt blitt håndtert ved hjelp av alarmklokker, sirener eller summere. Talevarsling kan erstatte denne typen akustisk varsling. Det gis et varslingssignal etterfulgt av en talemelding ved utløst alarm. Talevarsling over høyttaleranlegg gir en raskere og sikrere evakuering, spesielt der det er publikum som ikke kjenner til evakueringsplanen. Alarmen skal oppfattes entydig og sikre at effektiv rømning iverksettes i henhold til evakueringsplanen.

For å sikre god kvalitet og overvåkning, kan standarden også benyttes for varslingsanlegg med høyttalere som ikke er tilknyttet brannalarmanlegg, for eksempel PLIVO-anlegg.

NS 3961 supplerer NS 3960 Brannalarmanlegg − Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.

Endringer i den nye utgaven

Revisjonen av NS 3961 består i hovedsak av mer presise tekster og utfyllende bestemmelser for å lette bruken av standarden. Det er også tatt med noen flere definisjoner og symboler i punkt 3 og punkt 4. Flere vedlegg er også fjernet eller endret for å sikre at de ikke overlapper NS 3960 eller forskriftskrav.

Les mer om brannalarmsystemer på vår fagside

Relevante standarder

Se alle produkter