Forkortelser

Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering. Oversikten under viser et utvalg av de vanligste i alfabetisk rekkefølge.

A1 Amendment / Tillegg (A2 osv. dersom det er flere)

AC Corrigendum / Rettelse (eller rettelsesblad)

ANEC European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization / De europeiske forbrukerorganisasjonenes egen organisasjon, som samordner forbrukerrepresentasjonen innenfor standardiseringen

ANSI American National Standards Institute / Den amerikanske standardiseringsorganisasjonen

BP Business Plan / Forretningsplan

CASCO ISO Council committee on Conformity Assessment / Rådgivende ISO-komité

CD Committee draft / Komitéforslag

CE Conformité Européenne / Merke som viser at et produkt tilfredsstiller kravene i henhold til EU-direktiv

CEN Comité Européen de Normalisation/European Committe for Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor elektroområdet

CLC Forkortelse for CENELEC (ikke offisiell)

CMC CEN Management Center 

COPOLCO ISO Council committee on Consumer Policy / Rådgivende ISO-komité på forbrukerspørsmål

CR CEN Report / CEN rapport

CWA CEN/CENELEC Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

DEVCO ISO Development Committee / Rådgivende ISO-komité vedrørende standardisering i utviklingsland

DIS Draft International Standard / Forslag til en internasjonal standard

EFTA European Free Trade Association

EN European Norm/Standard / Europeisk standard/Europanorm 

ENV European Prenorm/Prestandard / Foreløpig europeisk standard/europanorm

ESO European Standardization Organization (CEN, CENELEC, ETSI)  

ETSI European Telecommunications Standards Institute / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

EU Den europeiske union

EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FDIS Final Draft International Standard / Endelig forslag til internasjonal standard 

FprEN Final Draft European Standard / Endelig forslag til europeiske standard

ICS International Classification for Standards / Internasjonalt klassifiseringssystem for standarder

IEC International Electrotechnical Commission / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor elektroområdet

INSTA InterNordisk Standardiseringssamarbeid / Forum for nordisk standardiseringssamarbeid

ISO International Organization for Standardization / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder

ITU International Telecommunication Union / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

IWA International Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

NA Nasjonalt tillegg

NEK Norsk Elektroteknisk Komité

NEK-EN Europanormer fra CENELEC

NEK-HD Harmoniseringsdokumenter fra CENELEC

NEK-IEC Internasjonale normer fra IEC

NEK-QC Internasjonale komponentspesifikasjoner fra IEC

NHS C19 Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 er et dokument krav til godt smittevern

NK Normkomité hos NEK

Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, tidligere PT Post- og teletilsynet 

NORSOK Norsk sokkels konkurranseposisjon

NP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

NS Norsk Standard

NS-EN Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard

NS-EN ISO Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard 

NS-ISO Internasjonal standard som er fastsatt som Norsk Standard

NSB National Standards Bodies

NSO National Standards Organizations

NSPEK Norsk Spesifikasjon er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard

NWIP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

O-member Observing member / medlem med observatørstatus

OHSAS Occupation Health and Safety Assessment Series

P-member Participating member / aktivt medlem

PAS Public Available Specifications

PERINORM Specification for a set of functions for computer graphics

prEN Forslag til Europeisk Standard / Europanorm

prNS Forslag til Norsk Standard

PT Post- og teletilsynet, nå Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

PWI Preliminary Work Item / Foreløpig standardiseringsprosjekt

SC Sub Committee / Underkomité

SN Standard Norge

SN/K Norsk standardiseringskomité i Standard Norge

TC Technical Committee / Tekniske komité

TR Teknisk rapport / Technical Report

TS Teknisk spesifikasjon / Technical Specification

WD Working Document / arbeidsdokument i en komité eller arbeidsgruppe

WG Working group / Arbeidsgruppe