Harmoniserte standarder

En "harmonisert standard" er en standard som er utarbeidet for å tilfredsstille krav i et europeisk direktiv eller en forordning. Det er EU som formelt angir om en standard er harmonisert, og det gjøres i EUs Official Journal.

Til en del europeiske direktivene og forordningene kan EU-kommisjonen beslutte at det bør utarbeides felles europeiske standarder som tilfredsstiller kravene i direktvene og forordingene. EU-kommisjonen gir i tilfellet et oppdrag til europeisk standardisering om å lage slike standarder i form av et mandat (standardization request).

Så starter en europeisk standardiseringsprojekt hvor en eller flere standarder utarbeides. Etter at standarden(e) er ferdige er det EU-kommisjonen som beslutter om og når en standard er harmonisert til et direktiv eller forordning. Dette blir offentliggjort i Official Journal.

Ny metode

En del EU-direktiv og forordninger utarbeides etter "ny metode" - The New Legislative Framework (tidl. New Approach), for lettere å kunne harmonisere tekniske krav til visse produktgrupper. Metoden går ut på at det lages rammedirektiv eller forordning på utvalgte produktområder med overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet, som produktene skal oppfylle.

Innholdet i direktivene skal innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk, mens forordningene skal implementeres som egen nasjonal lov eller forskrift. På grunn av EØS-avtalen må direktivene og forordningene også innføres i Norge.

Direktiv og forordninger etter ny metode medfører et krav om at produktene skal CE-merkes for å kunne oppsettes på det europeiske markdedet. Se mer informasjon om CE-merking.

Ikke ny metode

Det kan også utarbeides harmoniserte standarder etter direktiv og forordninger som ikke er ny metode, f.eks. det generelle produktsikkerhetdirektivet og direktivet for tilgjengelighet til offentlige nettsider. Framgangsmåten er den samme, men produkter skal ikke CE-merked når det ikke er snakk om å følge direktiv eller forordniner som ikke er ny metode.

Oversikt over harmoniserte standarder

Du kan finne informasjon om harmoniserte standarder på EU-kommisjonens nettside for New Legislative Framework. Det vil si at oversikten kun omfatter direktiv og forordninger etter ny metode.

Merk at standardene i oversiktene har benevnelsen, f.eks. "EN 1234". Disse blir også Norsk Standard og utgis da som "NS-EN 1234".

Hvem har ansvaret i Norge?

Er du interessert i å vite noe om ansvarlig nasjonal forskrift, nasjonal fagmyndighet og norsk tilsynsorgan, har vi laget en egen oversikt over dette knyttet til det enkelte direktivet eller forordningen.

Her finner du en oversikt over direktiv/forordning, norsk forskrift og nasjonalt tilsynsorgan.