Beskrivelsessystem bygg og anlegg – NS 3420

NS 3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter. Standarden brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen og ved restaurering og rehabilitering av bygg og anlegg. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse.

Konstruksjonstegning
Foto: iStock

NS 3420 er en av de viktigste standardene for bygg- og anleggsnæringen, og det er fagfolk fra den norske byggebransjen som utarbeider faginnholdet i standarden. NS 3420 omtales som en standard, men strengt tatt er den en samling av mange delstandarder. Delstandard NS 3420-0 gir en generell orientering om hvordan hele NS 3420 er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer og hvordan kravpunktene er strukturert i a)-, b)-, c)-, d)-, e)-, x)- og y)-punkter.

En oversikt over alle delene i NS 3420 kan du finne under gyldige deler for NS 3420. NS 3420 leveres både i papirformat og som database.

Postgrunnlag

For å utarbeide prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter ligger det til grunn kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen,. Disse gir en detaljert spesifikasjon av de arbeidene som skal utføres. NS 3420 inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Nedenfor er det vist eksempler på et postgrunnlag slik det ligger i NS 3420 og eksempel på hvordan dette blir ferdigutfylt i en prosjektbeskrivelse.

Postgrunnlag før utfylling:

QB2.1--x-
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal [m2]

Fasthet/sortering: {Matrise QB:1}
Type bindingsverk: {Matrise Q:1}
Dimensjon: {Matrise QB:2}
Spikerslag: {Matrise Q:2}

Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Feste bunnsvill:
Vegghøyde:
Underlag:

Andre krav: (Q, y3.2; QB2.1, y3.3) Ja Nei

Ferdig utfylt post i en prosjektbeskrivelse:

QB2.111181
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m2 12

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm

Lokalisering: Se tegning nr. A2-200
Feste bunnsvill: Spikerplugger c/c-avstand 1000 mm
Vegghøyde: 2700 mm
Underlag: Skummet polyetylenstrimmel på betongdekke

Andre krav: Nei

Bak hvert eneste postgrunnlag ligger det krav til delproduktet eller ytelsen gruppert under standardiserte bestemmelser og spesifikasjoner. Dette betyr at for å vite hva grunnlaget for prisen er, må du ha mulighet for å slå opp i de bakenforliggende kravene.

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving, kontroll
x) Mengderegler
y) Spesifikasjon

Under punkt y) Spesifikasjon er det regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget som i hovedsak er ment for den som skal utarbeide beskrivelse.

Referansestandarder

Mange av kravene til materialer og utførelse er gitt gjennom henvisning til andre standarder. Henvisninger er understreket i teksten og refererer til en standard som finnes under punkt 2 Normative referanser i den delstandarden postgrunnlaget befinner seg i. Se egen oversikt over referansestandarder som er benyttet i NS 3420.

Sekundærfunksjoner

Selv om NS 3420 primært er utarbeidet som grunnlag for beskrivelser og inngåelse av entreprisekontrakter, vil standarden også være et navigasjonsverktøy for å finne fram i den etter hvert økende mengden av europeiske material- og utførelses­standarder. Kravene i NS 3420 kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider som ikke er beskrevet ved hjelp av standarden. Det er bransjens aktører som selv har utarbeidet kravene, og kravene gjenspeiler derfor det som i bygge- og anleggsbransjen må betraktes som ”normale” krav til utførelse av slike arbeider i Norge. NS 3420 legges derfor ofte til grunn i tvistesaker om toleransekrav.

Kodestruktur og redigering

Kravene i NS 3420 gjøres gjeldende via et alfanumerisk kodesystem. Standardens krav er ordnet hierarkisk. Dette innebærer at felles krav plasseres på et overordnet nivå, mens detaljkravene legges på lavere nivåer. Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. Disse vil ofte være angitt gjennom henvisninger til europeiske material- og utførelses­standarder.

NS 3420 er delt opp i fagdeler betegnet med en eller to bokstaver. Mer informasjon om hovedstrukturen kan du finne i en egen sak med oversikt over de ulike delene i NS 3420.

Det er forsøkt å samle arbeider som normalt utføres av en fagkategori, for eksempel grunnarbeider, betongarbeider, malerarbeider, og el- og teleinstallasjoner. Felles overordnede bestemmelser og informasjon er samlet i delene nummerert fra 0 til 2. Her finnes fellesbestemmelser (del 1), struktur og stikkordliste (del 2) og del (0) som gir en orientering om kodesystemet i NS 3420.

Tilgjengelighet

NS 3420 leveres både på papir og digitalt. Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Abonnementsordninger er tilgjengelig for å sikre seg at man er oppdatert på siste utgave.

Kjøp NS 3420

For full oversikt over alternativene for å skaffe seg NS 3420 kan du bruke søkefeltet på toppen av denne siden eller se søk på NS 3420.

Lange tradisjoner

Det er 40 år siden NS 3420 ble utgitt første gang, og standarden er utgitt i mange versjoner opp gjennom årene. Dette kan du lese mer om under utvikling og historikk.

Komiteer

Kontaktpersoner

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Bli tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og lær hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Få en innføring i NS 3420 med fokus på de juridiske forholdene ved standarden. Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Les mer og meld deg på