Slik rigger du virksomheten for framtiden

Standarder er nyttige verktøy i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og ikke minst rigge virksomheten sin for framtiden. Men hvordan implementere verktøyene i bedriften? Våre rådgivere kan hjelpe deg.

Med de internasjonalt anerkjente standardene fra ISO kan man etablere et ledelsessystem som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne en virksomhet må forholde seg til. Ledelse er en utfordrende oppgave, og for dagens ledere holder det ikke bare å vise til økonomiske resultater. Nå er det «den tredelte bunnlinjen» som gjelder.

– God styring baserer seg på prestasjoner både knyttet til økonomi, miljø og arbeidsmiljø. Til det kreves gode styrings- og ledelsesverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring, forteller Håkon Skjørland, Seniorkonsulent Rådgiving i Standard Online, Standard Norges salgsselskap og kundefront.

Rådgir deg på veien

– Standard Norge tilbyr rådgiving på veien frem mot sertifisering i mange populære standarder, som blant annet ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø, og ISO/IEC 27001 for informasjonssikkerhet, ISO 31000 for risiko og ISO 45001 for arbeidsmiljø. Og ikke minst bidrar vi med kompetanse i å implementere og bruke ledelsessystemstandarder, påpeker Skjørland.

– Vi jobber med dette daglig og anbefaler virksomheter å be om hjelp så tidlig som mulig. Flere markeder krever i dag sertifisering i en eller flere standarder, og vi kan bistå alt fra små og mellomstore selskaper, til de større. Prosessen starter gjerne med at det utarbeides en gapanalyse. En slik analyse avdekker gapet mellom bedriftens ledelsessystem og en ledelsessystemstandard, og danner grunnlaget for videre arbeid, forteller Skjørland.

Øker lønnsomheten

Ved å få på plass standardene tidlig, kan man raskt unngå feil og fallgruver senere. Magnus Robbestad har vært rådgiver og kursholder innenfor flere ledelsessystemstandarder hos Standard Norge de siste årene. Han forteller at det oppstår flere positive synergieffekter av å bruke standarder.

– Ved å få standardene strategisk forankret i en virksomhet skaper man klare rammer. Dette fører til vekst, og den kontinuerlige forbedringen øker tilfredshet, kvalitet og lønnsomhet, sier Robbestad.

Les mer:

Rådgivingstjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt med oss i dag