Konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag med ytelsesbeskrivelser – NS 3418

NS 3418 fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden, NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som den formelt heter, er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold.

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører, og den kan brukes av både byggherrer og totalentreprenører. Standarden er primært laget for byggprosjekter. Den kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.

NS 3418 er ikke utarbeidet med tanke på anskaffelse av prosjektledelse, byggeledelse eller prosjekteringsledelse som selvstendig rolle. Dette finnes det egne standarder for. Strukturen i NS 3418 kan likevel benyttes for slike oppdrag.

Oppdragsgivere vil ha varierende behov og krav til konkurransegrunnlaget, avhengig av oppdragets karakter og av om virksomheten er offentlig eller privat. I kapitel 6.3 i standarden er det laget en egen konkurransebeskrivelse som er tilpasset direkte anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester, som primært benyttes av totalentreprenører.

Standardens kapittel 8 Oppdragstakers ytelser kan brukes selvstendig. Da forutsettes det derimot at innholdet i kapittel 6 om konkurransebeskrivelsen og 7 om kontraktsgrunnlaget er ivaretatt på annen måte. Standarden kan brukes til å engasjere oppdragstakere til én eller flere faser i byggprosjektet.

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 13-2020)

NS 3418

Se alle produkter