Juridiske standarder for bygg og anlegg mellom profesjonelle parter

Her finner du en oversikt over alle juridiske standarder og byggblanketter for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard og blankett skal benyttes.

Standardene kjøper du enkelt ved å klikke på overskriften som lenker direkte til produktet i nettbutikken. De fleste av standardene har byggblanketter knyttet til seg.

Når skal hvilken kontrakt brukes?

Trenger du en enkel oversikt over når de forskjellige juridiske standardkontraktene skal brukes, og hvilke roller som har bruk for hvilke kontrakter?

Last ned: Oversikt over bruksområder og roller for juridiske kontrakter (PDF)

 

NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Standarden brukes ved kontrahering av kontrakter om utførelse av bygg og anlegg, og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Den har således et noe videre anvendelsesområde enn NS 3400, som kun gjaldt kontrahering av utførelse av bygg og anlegg. I anbudskonkurranser etter NS 8400 er det ikke tillatt med forhandlinger før kontraktsinngåelsen.

NS 8400 setter opp et regelverk som skal følges både av oppdragstaker og leverandør i forbindelse med anbudskonkurransen. Standarden kan bare brukes ved kontrahering av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere. Ved offentlige anskaffelser gjelder lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrift av 7. april 2006 nr. 402.

Skaff deg NS 8400

 

NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre

NS 8410 har samme anvendelsesområde som NS 8400, men forskjellen er at NS 8410 skal brukes i konkurranser hvor oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å forhandle med oppdragsgiverne før kontraktsinngåelse.

NS 8410 kan i likhet med NS 8400 bare brukes ved kontrahering av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere.

Skaff deg NS 8410

 

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

NS 8405 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Blanketter:

 • Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • Byggblankett 8405 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.
 • Byggblankett 8405 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

Les mer om NS 8405 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Denne standarden bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

NS 8406 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Blanketter:

 • Byggblankett 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • Byggblankett 8406 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8406 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

Les mer om NS 8406 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet.

Blanketter:

 • Byggblankett 8415 A Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • Byggblankett 8415 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8415 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse

Skaff deg NS 8415 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren. NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

Blanketter:

 • Byggblankett 8416 A Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • Byggblankett 8416 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8416 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse

Skaff deg NS 8416 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren).

Blanketter:

 • Byggblankett 8407 A Formular for kontrakt om totalentrepriser
 • Byggblankett 8407 B Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8407 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse i totalentrepriseforhold

Les mer om NS 8407 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part (totalunderentreprenøren (TUE)) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den annen part (totalentreprenøren) har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Blanketter:

 • Byggblankett 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentrepriser
 • Byggblankett 8417 B Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8417 C Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i totalunderentrepriseforhold

Les mer om NS 8407 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8401 er en del av den gjennomgående revisjonen av den tidligere NS 3403 Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning. NS 8401 skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris.

Blankett:

 • Byggblankett 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag

Les mer om NS 8401 og tilhørende byggblankett

 

NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8402 er en del av den gjennomgående revisjonen av den tidligere NS 3403 Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning. Standarden skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Blankett:

 • Byggblankett 8402 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Les mer om NS 8402 og tilhørende byggblankett

 

Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan

Byggblankett 8447 brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale).

Formålet med blanketten er å sørge for at spørsmål som ofte oppstår i forbindelse med utbyggingsavtaler blir tydeliggjort og regulert på en hensiktsmessig måte. Blanketten er et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler.

Les mer om Byggblankett 8447

 

NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 8403 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. NS 8403 trådte i kraft i april 2005.

Blanketter:

 • Byggblankett 8403 A Formular for kontrakt om byggelederoppdrag
 • Byggblankett 8403 B Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag

I forbindelse med at ytelsesbeskrivelsen ble utarbeidet i elektronisk format i januar 2013 ble betegnelsen endret til Byggblankett 8403 B, i stedet for publikasjon 570, uten at det ble foretatt noen revisjon av teksten. Den tidligere Byggblankett 8403 endret samtidig betegnelse til Byggblankett 8403 A, uten at det ble foretatt noen revisjon av teksten.

Skaff deg NS 8403 og tilhørende byggblanketter

 

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8404 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg. NS 8404 trådte i kraft i september 2013.

Blankett:

 • Byggblankett 8404 Formular for kontrakt om uavhengig kontrolloppdrag

Les mer om NS 8404 og tilhørende byggblankett

 

NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

Denne standarden fastsetter kontraktsbestemmelser til bruk ved kjøp av byggevarer når kjøperen ikke er en forbruker. Standarden kan dermed brukes i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.

Blankett:

 • Byggblankett 8409 Kontrakt om kjøp av byggevarer

Skaff deg NS 8409 og tilhørende byggblankett

 

NS 3405 Bestemmelser for regulering av kontraktssum på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv.

NS 3405 viser hvordan man foretar indeksregulering av kontraktssummen i en entreprisekontrakt når partene har avtalt å indeksregulere kontraktssummen etter en av metodene i standarden. NS 3405 er basert på en indeks som partene har valgt, for eksempel fra Statistisk sentralbyrå.

Veiledning som brukes sammen med NS 3405 (Denne standarden har ingen tilhørende blankett):

 • Veiledning til NS 3405 (publikasjon 241) - Dette er en veiledning til NS 3405 som også viser eksempler på hvordan man kan foreta prisregulering av kontraktssummen med forskjellige avregningsperioder.

Skaff deg NS 3405 og veiledningen

 

NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg

NS 8430 gir bestemmelser om prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg, både i nærings- og forbrukerforhold. Standarden trådte i kraft 1. januar 2009, og erstattet NS 3434.

Blanketter:

 • Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 • Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold
 • Byggblankett 8430 C: Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
 • Byggblankett 8430 D: Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
 • Byggblankett 8430 E: Mangelliste - Forbrukerforhold

Les mer om NS 8430 og tilhørende blanketter

 

NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

Fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Standarden inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Les mer om NS 3418

 

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

Denne standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på eller avtale om utførelse av bygg eller anlegg.

Skaff deg NS 3450

 

Når skal hvilken kontrakt brukes?

Trenger du en enkel oversikt over når de forskjellige juridiske standardkontraktene skal brukes, og hvilke roller som har bruk for hvilke kontrakter?

Last ned: Oversikt over bruksområder og roller for juridiske kontrakter (PDF)

 

Standardsamling:
Juridiske standarder for bygg og anlegg

Denne standardsamlingen er en av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (bare trykket versjon). Standardsamlingen inneholder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, i tillegg får du med 29 tilhørende byggblanketter i den trykkede utgaven.

Les mer og skaff deg standardsamlingen

Standardsamling
med engelske oversettelser

Standardsamlingen inneholder de juridiske standardene som er oversatt til engelsk: NS 8401.E, NS 8402.E, NS 8403.E, NS 8405.E, NS 8406.E, NS 8407.E, NS 8409.E, NS 8415.E, NS 8416.E og NS 8417.E.

Les mer og skaff deg standardsamlingen

eBlanketter

eBlanketter er vårt nettbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet. Les mer om vårt eBlankettsystem

Forbrukerblanketter

Flere byggblanketter er særskilt tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.

Les mer om blanketter særskilt tilpasset forbrukerforhold

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Få en innføring i NS 3420 med fokus på de juridiske forholdene ved standarden. Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Les mer og meld deg på